Regulamin Promocji Voucher -10%

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest Promocja „RABAT – 10%”, (dalej „Promocja”) na wybrane usługi.

  1. Organizatorem promocji w formie rabatu, zwanej dalej „Promocją”, jest Klient “Klub Łaźnia”, ul. Puławska 119, 02-707 Warszawa, tel: (22) 852 22 19, email recepcja@klublaznia.pl
  2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.  Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia.
  4.  Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
  5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji bonów promocyjnych, z przyczyn nie leżących po jego stronie.
  6.  Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i jego akceptacją w całości.

 Postanowienia Końcowe

  1.  Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
  2.  Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną w zakresie określenia zasad zakupów promocyjnych w ramach Promocji oraz praw i obowiązków Organizatora i Uczestników, mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  4.  Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy do Organizatora.
PFR